Rev. Ray's Devotions

Rev Ray’s June 11, 2022 Devotion

June 11, 2022, 10:23 AM

Rev Ray’s June 10, 2022 Devotion

June 10, 2022, 12:08 PM

Rev. Ray's June 09, 2022

June 9, 2022, 8:49 AM

Rev. Ray's June 08, 2022 Devotion

June 8, 2022, 9:16 AM

Rev. Ray's June 07, 2022 Devotion

June 7, 2022, 8:46 AM

Rev. Ray's June 06, 2022 Devotion

June 6, 2022, 9:09 AM

Rev. Ray's June 01, 2022 Devotion

June 1, 2022, 9:00 AM

Rev Ray’s May 30, 2022 Devotion

May 30, 2022, 7:54 AM

Rev Ray’s May 28, 2022 Devotion

May 28, 2022, 6:51 AM

Rev Ray’s May 27, 2022 Devotion

May 27, 2022, 9:45 AM

Rev. Ray's May 26, 2022 Devotion

May 26, 2022, 8:44 AM

Rev. Ray's May 25, 2022 Devotion

May 25, 2022, 8:50 AM

Rev. Ray's May 23, 2022 Devotion

May 23, 2022, 9:07 AM

Rev Ray’s May 21, 2022 Devotion

May 21, 2022, 6:32 AM

Rev Ray’s May 20, 2022 Devotion

May 20, 2022, 10:43 AM

Rev. Ray's May 19, 2022 Devotion

May 19, 2022, 9:15 AM

Rev. Ray's May 18, 2022 Devotion

May 18, 2022, 8:40 AM

Rev. Ray's May 17, 2022 Devotion

May 17, 2022, 8:38 AM

Rev. Ray's May 16, 2022 Devotion

May 16, 2022, 8:40 AM

Rev Ray’s May 14, 2022 Devotion

May 14, 2022, 9:17 AM

Rev Ray’s May 13, 2022 Devotion

May 13, 2022, 10:20 AM

Rev. Ray's May 12, 2022 Devotion

May 12, 2022, 8:40 AM

Rev. Ray's May 11, 2022 Devotion

May 11, 2022, 8:39 AM

Rev. Ray's May 10, 2022 Devotion

May 10, 2022, 9:20 AM

 
Bible Search
Contents © 2022 First United Methodist Church, Elizabethton, TN - • Church Website Builder by mychurchwebsite.netPrivacy Policy